ಗಾಂಧೀ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಸೆ

ಸಂವಿಧಾನ ಓದು

ಚೆ ಗೆವಾರ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನವ

ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್

ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕಾರಣ