ಸೆಲ್ ವೆಲ್

ಎಲ್ಲಾ ok tension ಯಾಕೆ

ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ

ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ!