ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಆಕರಗಳು (ಸಂಪುಟ-1)