ಬಂಡವಾಳ ಸಂಪುಟ – 1 : ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ

ಭೌತವಾದೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಸಾಮ್ಯವಾದ

ಮನುಸ್ಮೃತಿ

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿ ಮೀಮಾಂಸೆ