ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ವಾಚನಶಾಲೆ

ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಚಿತ್ರ ಕೋಶ

ಭಿಕ್ಷುಕರ ಬದುಕು; ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ