ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳು

ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತರಕಾರಿಗಳು

ಗೆಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಗಳು

ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು