ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಗಳು

ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು

ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಮತ್ತು ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣ

ದಲಿತ ಚಳವಳಿ

ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅರಿವು-ಅಂತರಂಗ

ಕೈತಾನ್ ಗಾಂಧಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ