ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಚಿದಾನಂದವಧೂತರ ತತ್ವಪದಗಳು

ತುರುವನೂರು ಲಿಂಗಾರ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು-ಭಾಗ-1

ತುರವನೂರು ಲಿಂಗಾರ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು-ಭಾಗ-2

ಸಿದ್ಧಪ್ರಭು ತತ್ವಪದಗಳು

ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ತತ್ವಪದಗಳು

ರಾಂಪೂರದ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರ ತತ್ವಪದಗಳು