ಶಿಲವೇರಿ ಶಿವಪ್ಪನವರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತವ್ವ

ಶಂಕರಾನಂದಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತತ್ವಪದಕಾರರ ವಾಚಿಕೆ

ನಿಂಬೋಳಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವಪದಗಳು