ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್

ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು

ಇದು ವಿದಾಯವಲ್ಲ

ಕಾಲಡಿಯ ಮಣ್ಣು

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ-ಗದ್ಯಾನುವಾದ

ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲು

ಸದ್ಯಕಿದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತಿ

ಬಾಲರಾಮಾಯಣ