ಸರ್ವಜ್ನನ ವಚನಗಳು

ಸರ್ವಜ್ನನ ವಚನಗಳು (ಉತ್ತಂಗಿ)

ಸರ್ವಜ್ನನ ವಚನಗಳು (ಚೆನ್ನಪ್ಪ)