ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳ ಓದು

ಉರಿವ ಕೆಂಡವ ಹೊತ್ತು

ಕೆಂಡಮಲ್ಲಿಗೆ

ಬೂದಿ ಗರ್ಭದ ಕೆಂಡ

ಹೈದರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿ

ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳು

ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು