ಶಿವಶರಣಶರಣೆಯರು ವಚನಗಳ ಓದು

ವಚನ ಬೆಳಕು

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರ ವಚನ ನಿರ್ವಚನ

ಸಂಗಮನಾಥನ ಆಧುನಿಕ ವಚನಗಳು

ಶರಣಾಲೋಕ

ಮನದ ವಚನಗಳು

ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಅನುಸಂಧಾನ