ಅಮ್ಮಾ ಕೊಲ್ಬ್ಯಾಡ..!

ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆ ಮಕ್ಕಳು

ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಬೆಳಕು

ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ

ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾನ

ಮನತುಂಬಿ

ದೇವರ ವಿರಾಟ ರೂಪ

ಕೊನೆಯ ತೆನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ