ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು

ಭಾರತದ ವನ್ಯಧಾಮಗಳು

ಕಾಡಿನ ಜಾತ್ರೆ