ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ-ಲಕ್ಷಣ

ಮಂಜೀ ಮಹಾದೇವನ ಗಂಜೀ ಪುರಾಣ

ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ