ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ ‘ನಿಜ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

Start Date: 19-03-2023 10:00 AM

Venue: ವಾಡಿಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು


More events

ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ‘ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಿ...

27-03-2023 04:30 PM ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಿತ್ವರಿ, ಧಮ್ಮಪದ, ಕಥಾಗತ ಮೂರು ಕೃ...

27-03-2023 06:00 PM ಎಫ್.ಕೆ ಇರಾನಿ ಹಾಲ್‌, ಮೈಸೂರು