ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧೬)

ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ-1

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ-2

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ-3

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ-4

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆ