ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೨)

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೆರೆಯಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೆರೆಯೇ ಚಿನ್ನ

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಮತ್ತೊಂದು ಮೌನ ಕಣಿವೆ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ

ಬತ್ತಿದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿದ ಗಂಗೆ