ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು

ಅಮೀರ್ ಬಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ

ಮಿಶೆಲ್ ಫುಕೋ

ಕಲಾಂ ಜೀವನ ಧರ್ಮ

ಸದ್ಗುರು ನಾನಕ್‍ ದೇವ್‍

ಸುರಗಿ

ಎಲೆಮರೆಯ ಸಿಹಿ

ಟಿ. ನಾಗಭೂಷಣ