ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ-ಗದ್ಯಾನುವಾದ

ಕಂಬರಾಮಾಯಣ

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬೇವುಲ್ಫ

ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ

ಮಹಾಕವಿ ರಾಜಶೇಖರ ವಿರಚಿತ ಬಾಲರಾಮಾಯಣ

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಸಾವಿತ್ರಿ

ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಮ್