ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ವಿಪ್ಲವ ವನಿತೆಯರು

ಚೆಂಗೀಸ್ ಖಾನ್

ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು

ಚಾಳುಕ್ಯ ಮಕುಟೇಶ್ವರ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ