ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಪುಟ-1

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು

ಅಲ್ಲಮ ಮತ್ತು ಕಬೀರ

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮರಾಠಿ ವಿಮರ್ಶೆ

ಎಲಿಯಟ್ಟನ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಕುಟುಂಬ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ

ರಾಜಾದಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್