ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಪುಟ-1

ಕುವೆಂಪು ಕವನಗಳ ಓದು

ಅಲ್ಲಮ ಮತ್ತು ಕಬೀರ

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮರಾಠಿ ವಿಮರ್ಶೆ

ಎಲಿಯಟ್ಟನ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು