ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ : ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕೋಶ : ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯಕೋಶ : ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ವಿಜಯನಗರದ ಗಾರೆಶಿಲ್ಪ

ಜ್ಯೋತಿ ರ್ವಿಜ್ಞಾನ(ಗ್ರಹ-ನಕ್ಷತ್ರ-ರತ್ನ-ವಾಸ್ತು-ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ)

ಬೃಹಜ್ಜಾತಕ

ಯೋಗ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಪಂಚ

ಮುದ್ರಾ ಪ್ರವೇಶ