ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು-3

ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಸದನದ ಭಾಷಣಗಳು-೧

ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಸದನದ ಭಾಷಣಗಳು-೨

ನುಡಿಯ ಬೆಡಗು

ಆಘಾತ ಹಾಕಿ ಜಗವ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಟಿಕದ ಸಲಾಕೆ

ಅಂತರ್ಮಂಥನ

ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಗುಚ್ಛ