ರಂಗಪ್ರಯೋಗ

ಮಾವಿನಮರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ

ರಂಗಪ್ರಪಂಚ

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ

ರಿಕ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ

ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು: ಆದರ್ಶ, ರಕ್ಷಾಕವಚ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಯಣ

ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷ