ಹೊಸ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆ

ಅಹಂ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ

ಧ್ಯಾನ-ಸಚಿತ್ರ

ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶತಕತ್ರಯ

ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್

ಜೆನ್ ಹಾಯ್ಕುಗಳು

ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು

ರಜನೀಶ್ ನಿಜರೂಪ