ಶಿಖರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

ವೈದೇಹಿ

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾ

ಮಿತ್ರಾವಳಿ

ನುಡಿ ಬಾಗಿನ

ನುಡಿ ತೋರಣ

ವಿಮೋಚಕಿಯ ಕನಸುಗಳು

ಬತ್ತದ ಬೆಳದಿಂಗಳು