ಲೋಕ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ

ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಸಂದರ್ಶನ

ಜೀವಸೆಲೆ

ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮುತ್ತು

ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಂದರ್ಶನ-ಸಂಪುಟ-1

ಮುಖತಃ