ಅ.ನ.ಕೃ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ

ಹೊನ್ನ ಹೊಳೆಯ ಅರಸು

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸಮಗ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು

ಮಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಸಮಗ್ರ

ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಸಂಪುಟ-೨

ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಸಂಪುಟ-1

ಸೀತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ!

ಕೆ. ಸದಾಶಿವರ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು