ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ : 6 : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ :7: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದರೇನು?

ಜಗಲೂರು (ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಮಾಲೆ-4)

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪರಿಸರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ

ನೊಳಂಬರ ಶಾಸನಗಳು

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ

ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕತೆ