ಕಿವುಡ ಮಗು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲದು

ಆಟಿಸಂ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ

ಕಲಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು

ತೊದಲು ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆ ಉಗ್ಗು

ಕಿವಿ ಮೊರೆತ, ತಲೆ ಸುತ್ತು

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ

ಆಲಿಕೆ: ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹಾರ