ಹೇಳೇ ಸಖಿ ಕೇಳೋ ಸಖ

ನೆನೆವೆನಂದಿನ ಬಾಳಚಿತ್ರಣವ

ಪತ್ರಾವಲಿ

ತೇಜಸ್ವಿ ಪತ್ರಗಳು

ಗಾಂಧೀಜಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪತ್ರಗಳು

ಮೋಪಾಸನ ಓಲೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಕಾಗದಗಳು

ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪರಿಣಯ