ಮಾನವ ದೇಹ

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿಜ್ಞಾನ

ಪಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳು

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬುಗಳು

ಪ್ರನಾಳ ಶಿಶು

ಫಂಗಸ್ ರೋಗಗಳು

ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ವ್ಯಾಯಾಮ

ಬೃಹದ್ಯೋಗ ದರ್ಶನ