ಹುಡುಕಾಟ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧)

ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ

ಜಗವ ನಡುಗಿಸಿದ ಆ ಹತ್ತು ದಿನ

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯುಗ

ನಾಝಿ ನರಮೇಧ

ನಿಗೂಢ ಟಿಬೇಟ್

ಎಂಟೆಬೆ