ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಸಸ್ಯ ಪರಿಸರ

ಸುರಪಾಲನ ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದ

ಸಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಭಾಗ-3

ಕರ್ನಾಟಕದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಭಾಗ-2

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಕಿಡ್ (ಸೀತಾಳೆ) ಸಸ್ಯಗಳ ಸಚಿತ್ರ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾಲಿಕೆ-4