ಜೆಎನ್ ಯು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಕ್ಲಾಸುಗಳು

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮಹಾನೌಕೆ

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾದಿ

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಾದಿ ಸಂವಾದಿ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ

ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕದ ಕಥೆ