ವಚನ ಸಾವಿರ

ವಚನಧರ್ಮ ಅರಿವಿನ ಬೆರಗು

ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು

ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು

ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗತಿ

ಅಲ್ಲಮ ವಚನಗಳ ಓದು

ಶಿವಶರಣಶರಣೆಯರು ವಚನಗಳ ಓದು

ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಗಳ ಓದು