ವಚನಧರ್ಮ ಅರಿವಿನ ಬೆರಗು

ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗತಿ

ಶಿವಶರಣಶರಣೆಯರು ವಚನಗಳ ಓದು

ವಚನ ಬೆಳಕು

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರ ವಚನ ನಿರ್ವಚನ

ಸಂಗಮನಾಥನ ಆಧುನಿಕ ವಚನಗಳು

ಶರಣಾಲೋಕ

ಮನದ ವಚನಗಳು