ಚಕೋರಿ

ಸ್ವಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ (ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ)

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ (ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ)

ಕಲೆವಲ (ಫಿನ್ಲೆಂಡಿನಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ)

ಜನಪದ ಶರಣ ಕಾವ್ಯಗಳು

ಕುಮಾರರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ