ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ತತ್ವಪದಗಳು

ತುರುವನೂರು ಲಿಂಗಾರ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು-ಭಾಗ-1

ತುರವನೂರು ಲಿಂಗಾರ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು-ಭಾಗ-2

ಸಿದ್ಧಪ್ರಭು ತತ್ವಪದಗಳು

ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ತತ್ವಪದಗಳು

ಸಾಲಗುಂದಿ ಗುರುಪೀರಾ ಖಾದರಿ ತತ್ವಪದಗಳು

ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಪದಗಳು

ನಿಂಬರಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಇತರರ ತತ್ವಪದಗಳು