ತತ್ವಪದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಶಂಕರಾನಂದಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾರ್‍ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಕೈವಾರ ನಾರೇಯಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಸೋಮೇಕಟ್ಟೆ ಕರಿವೃಷಭೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಚಿದಾನಂದವಧೂತರ ತತ್ವಪದಗಳು

ತುರುವನೂರು ಲಿಂಗಾರ್ಯರ ತತ್ವಪದಗಳು-ಭಾಗ-1