ಓಲೆಗರಿಗಳ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ: 18

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ-17

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ-16

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ-15

ಕಂಠಪತ್ರ-4

ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಸೂತ್ರಗಳು