ಚಿತ್ರಲೇಖ

ಲೇಖಾವರಣ

ಸುರಪುರ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ದೃಶ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸೇಡಮ್ ಶಿವಶಂಕರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಪರಂಪರೆ

ಸಗರನಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಕಲೆ

ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳನೋಟ