ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ಶನಿಗೇಕೆ ಉಂಗುರ?

ಅದೃಶ್ಯ ಲೋಕದ ಅಗೋಚರ ಜೀವಿಗಳು

ಕಾಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕೊಡಗಿನ ಖಗರತ್ನಗಳು

ಕೆನ್ನಾಯಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಜೀವಜಾಲ

ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಕೌತುಕಗಳು