ಹಳಗನ್ನಡ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಕೋಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ನಿಘಂಟು

ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದಕೋಶ

ಎರವಲು ಪದಕೋಶ