ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ : ಸವಾಲು - ಸಾಧ್ಯತೆ

ಅನುವಾದ- ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ

ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಪಯಣ

ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಕಥೆ

ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬೀಜಗಣಿತ

ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ-1

ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ-2