ಸೆಲ್ ವೆಲ್

ಎಲ್ಲಾ ok tension ಯಾಕೆ

ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ

ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ!

ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ಬೇಡ!

ಕ್ವಿಜ಼್

ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆವು

ಭಾಷಣ ಕಲೆ