ಅಲೀಬಾಬ ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಕಳ್ಳರು-ಪುಷ್ಪರಾಣಿ- ಕಿಟ್ಟಿಕತೆ

ನಾಣೀಭಟ್ಟನ ಸ್ವರ್ಗದ ಕನಸು

ಜಯಂಟ್ ಮಾಮ

ಅಂಚೆ ಮನೆ

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದರೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಅತ್ತೆ

ಅಪೂರ್ವ

ಪಾರಿತೋಷ