ನಾಣೀಭಟ್ಟನ ಸ್ವರ್ಗದ ಕನಸು

ಜಯಂಟ್ ಮಾಮ

ಅಂಚೆ ಮನೆ

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದರೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಅತ್ತೆ

ಅಪೂರ್ವ

ಪಾರಿತೋಷ

ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು