ಶಿವಾನಂದಕವಿ ವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಬಯಲಾಟ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ

ಕಟ್ಟಿಚೆನ್ನ

ಬಯಲಾಟ ಲೇಖನಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಜಾನಪದ ಬಯಲಾಟ

ಬಯಲಾಟ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ