ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳು

ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತರಕಾರಿಗಳು

ಗೆಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಗಳು

ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು

ಪುಟ್ಟೀರಮ್ಮನ ಪುರಾಣ

ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸೋತಾಗ ಊರುಗೋಲಾದ ‘ಬಾಕಾಹು’