ಬಿಸಿಲ ಹೂ

ಅವಳು ನಡೆದಂತೆ

ಸುರೂರ್ ಗಜಲ್‌

ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ನವಿಲು

ಗಾಳಿಗೆ ಬಳುಕಿದ ಬೆಳಕು

ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್

ಹರಿದು ಕೂಡುವ ಕಡಲು

ಉರಿವ ಚಂದಿರ